duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 15147,32 ha
Intravilan: 1522,97 ha
Extravilan: 13624,35 ha
Populatie: 4457
Gospodarii: 2092
Nr. locuinte: 2680
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 1
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Luncaviţa, Rachelu, Cetăţuia-Valea Fagilor.
Asezarea geografica:
Nord-vestul judeţului Tulcea, drum European E87(DN22), drum judeţian 222A, 23 km Galaţi, 30 km Brăila, 53 km Tulcea
Din punct de vedere administrativ, localitatea se învecinează astfel:
La nord: teritoriu administrativ al comunei Grindu şi Ucraina(Fluviul Dunărea)
La nord-vest: teritoriul administrativ al comunei Văcăreni
La sud-vest: tritoriul administrativ al oraşului Isaccea
La sud: teritoriul administrativ al comunei Greci
La sud-est: teritoriul administrativ al comunei Hamcearca
La est: teritoriul administrativ al satului Rachelu
La vest: teritoriul administrativ al comunei Jijia
Satul Rachelu este amplasat pe acelasi DN 22, la distanţa de 48 km faţă de reşedinţa de judeţ şi la 13 km faţă de oraşul Isaccea.
Teritoriul administrativ al comunei Luncaviţa se află situat pe unităţile geomorfologice ale Dobrogei de nord. Relieful este caracterizat de asocierea a trei subunităţi morfostructurale bine diferenţiate : Lunca Dunării, Munţii Macinului, Podişul Niculiţelului. Regionarea morfologică face ca relieful comunei să fie, în general, uşor valurit, coborând în trepte de la peste 360 m, în sud, până aproape de nivelul mării, în nord.
Culmile înalte de la sud de zona studiată (Depresiunea Luncaviţa ) sunt reprezentate prin Dealul Mare, la sud-vest de Vacareni, vârful Vacareni- la sud de localitate, culmea Ciclaiesti la sud-vest de Luncaviţa, dealul Pietris, dealul Fetei (la sud-est şi, respectiv, est de Luncaviţa), şi, de asemenea , dealurile de la sud şi sud-est de Rachelu. Toate aceste înălţimi sunt separate prin văi torenăţiale care au săpat trasee adânci în scoarta şi care au direcţia de curgere de la sud la nord, descarcându-se în Lunca Dunării.
Localităţile comunei Luncaviţa se dezvoltă la piciorul dealurilor enumerate, pe malul sudic al luncii Dunării, în zona de contact cu acele culmi care alcătuiesc versantul nordic al Munţilor Măcinului
Legătura rutieră directă este asigurată de DN 22 Tulcea-Isaccea-Luncaviţa-Măcin-Brăila. Tot prin DN 22 şi în continuare prin DJ 251 se face legătura cu oraşul Galaţi.
Legătura dintre localităţile Luncaviţa, Rachelu şi Vacareni este asigurată tot de DN 22. Un alt drum ce asigură legătura în teritoriu este DJ 222 A, ce leagă localitatea Luncaviţa de teritoriul localităţii Nifon. În estul teritoriului, din Dn 22 prin DC 59 se face legătura cu localitatea Tichileşti. Cel mai apropiat oraş este Isaccea, în partea de est a teritoriului, amplasat la o distanţă de 13 km faţă de localitatea Rachelu.
Comuna Luncaviţa se află situată la distanţe accesibile de o serie de obiective de interes turistic, în ideea statuării unor trasee pentru turism cultural şi religios. Amintim câteva obiective: mănăstirea Saon, mănăstirea Celic-Dere, mănăstirea Cocos, bazilica Niculitel, cetatea Noviodunum (Isaccea), cetatea Dinogetia (Garvan).
Teritoriul comunei Luncaviţa cuprinde suprafeţe declarate monumente ale naturii- Parcul Natural din Munţii Măcinului, care ocupă teritoriul pădurii din sudul comunei. O importanţă deosebită o deţine Rezervaţia Valea Fagilor (154 ha).
Pe pârâul Valea Fagilor, intr-o vale îngustă, adăpostită de curenţi, cu expoziţie N-NE, cu pante cuprinse între 5º - 15º, s-a păstrat un făget (specia Fagus Orientalis) care, în condiţiile de climat cald şi secetos al Dobrogei de Nord, constituie o excepţie şi o curiozitate ştiinţifică. Arealul este constituit din exemplare de varste diferite, de la puieti de câţiva ani, până la arbori seculari. În apropiere, este situat motelul ,,Valea Fagilor" care se află în renovare, dar care va putea oferi spaţii de cazare.
Zona forestieră cuprinde numeroase exemplare de tei, formând o importantă zonă meliferă a ţării.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Pescuit
Apicultura
Silvicultura
Exploatarea pieţei
Energie eoliană
Meşteşuguri locale(împletituri, ţesături, măşti tradiţionale)
Activitati economice principale:
Agricultură
Exploatarea pieţei
Energie eoliană
Obiective turistice:
Parcul naţional Munţii Măcinului (Valea Fagilor, Pădurea de tei
Bujorul dobrogean şi vipera cu corn)
Rezervaţia Delta Dunării (Lunca Dunării, Fluviul Dunărea, Lacul Piatra Călcată, Lacul Gârla Pietrei)
Apropierea (15-20 km) faţă de Mănăstirea Saon, Celic-Debre, Cocoş, Dinogeţia)
Observatorul astronomic Luncaviţa
Evenimente locale:
Sărbătoarea Bobotezei- Întrecerea cailor (6 ianuarie)Sărbătoarea Teilor (29 iunie)
Înălţarea-Ziua Eroilor (40 de zile după Înviere)
Turneul Internaţional Dunărea (septembrie)
Cupa recoltei (octombrie)
Sărbătoarea Moşoaielor-Crăciunul (6 decembrie-6 ianuarie)
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă
Infrastructură edilitară
Investiţii în turism şi agricultură
Proiecte de investitii:
Infrastructură în curs de dezvoltare (alimentare cu apă, canalizare, centre culturale şi sportive, liceu tehnologic cu profil în agroturism şi agricultură, centre de informare şi IT etc)
Strategia de dezvoltare a comunei Luncaviţa:
- Asfaltarea, reabilitatea drumurilor stradale în Luncaviţa şi Rachelu
- Realizarea de piste pentru biciclete şi alei pietonale, pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi
- Extindere reţea canalizare în Luncaviţa şi realizare canalizare şi staţie de epurare în localitatea Rachelu
- Realizare canalizare în Valea Fagilor

- Pietruirea şi amenajarea drumuri agricole
- Realizarea de rigole pentru ape pluviale
- Extindere reţea canalizare în Luncaviţa şi realizare canalizare ţi staţie de epurare în localitatea Rachelu
- Realizare canalizare în Valea Fagilor
- Realizare de puţuri de apă în Luncaviţa, Rachelu, Valea Fagilor
- Extinderea, reabilitarea, modernizarea, contorizarea reţelei de alimentare cu apă, construirea de rezervoare noi, asigurarea de apă suficientă, permanentă şi de calitate, la nivelul cererii în perioada de vară
-Înfiinţarea unei rampe de deşeuri, colectarea selectivă a acestora în gestiune proprie şi asigurare de spaţii pentru colectare – depozitare suficiente
- Reabilitarea sistemului de irigaţii
- Aducţiune gaz metan în Luncaviţa şi Rachelu
- Realizare sistem termoficare a comunei prin folosirea surselor regenerabile (eolian, fotovoltaic, peleţi, etc)
- Realizare sau extindere cimitir Rachelu
- Reabilitarea Grupului şcolar Simion Leonescu
- Dotarea şcolii, atelierului, laboratoarelor
- Înfiinţare grădiniţă cu program prelungit
- Construire un nou sediu primărie
- Construire sală sport pentru şcoală
-Construire Centru de Informare turistică
- Achiziţionare maşină de pompieri sau autospecială şi SVSU operativ şi dotat
- Cămin cultural dotat şi izolat fonic, sonorizare realizată şi dotare bibliotecă
- Construire dispensar uman, dotări necesare şi centru de prim ajutor Luncaviţa- Înfiinţare dispensar Rachelu şi asigurare spaţiu farmacie
- Reabilitare Baraj de Acumulare Luncaviţa şi a canalelor de deversare în vederea ocrotirii terenurilor agricole din Luncaviţa şi Rachelu
- Reparaţii Biserici şi dotare cu centrale termice, aer condiţionat, realizare garduri, case parohiale, praznicare, lumânărărie, în Luncaviţa şi Rachelu
- Asigurare pazei prin sistem de supraveghere centralizată a instituţiilor de interes public
- Înfiinţarea unui centru social pentru persoane vârstnice, copii, persoane defavorizate
- Construirea unei capele mortuare în cimitir şi achiziţionare maşină mortuară
- Construirea unui salon pentru evenimente: nunţi, botezuri etc.
- Construire locuinţe pentru specialişti ce nu au domiciliul în localitate
- Stabilirea de facilităţi pentru investitori
- Dezvoltarea turismului
- Înfiinţare parc eolian
- Realizarea unei pieţe agroalimentare moderne pentru desfacerea produselor locale pentru localităţile Luncaviţa şi Rachelu
- Înfiinţarea unei minifabrici pentru prelucrarea legumelor, fructelor şi produselor animaliere, inclusiv a fructelor şi ciupercilor de pădure –Asociaţie producători
- Refacerea ecosistemul natural ,"Crapina”" prin soluţii de renaturare
- Realizare activitate economică cu capital privat – dezvoltarea acvaculturii – sturioni şi ciprinide (caraşi)
- Practicarea agriculturii ecologice performante
- Dezvoltare turism şi activităţi conexe
- Înfiinţarea unui club al copiilor
- Achiziţionarea unui autocar pentru transportul "Ansamblului Ghiocelul”"şi alte dotări necesare pentru acţiuni ale elevilor şi grupurilor artistice, sportive
- Amenajarea terenului de sport, asigurarea surselor de iluminat
- Realizarea parcuri şi locuri de joacă pentru copii
- Promovarea şi punerea în valoare a imaginii comunei şi a punctelor de atracţie turistică
- Încurajarea şi atragerea întreprinzătorilor în turism şi agroturism
- Promovarea meşteşugurilor: împletituri din papură -rogojini, răchită – coşuleţe etc
- Promovarea grupurilor folclorice "Ansamblul Ghiocelul”", “Colindătorii Moşoaiele”
- Înfiinţarea şi acreditarea Muzeului satului
-Dotarea Căminului Cultural cu instrumente muzicale şi costume populare
-Acreditare OSIM branduri locale: tradiţii locale – Moşoaie, Sărbătoarea Teilor, Miere de Luncaviţa
- Înfiinţarea unui birou special de informare - accesare programe cu finanţare externă
- Atragerea de finanţări pentru dezvoltare durabilă
- Realizarea unor schimburi de experienţă cu alte comunităţi rurale din judeţ, ţară şi străinătate
- Asigurarea de servicii de comunicaţie 3G, internet Wireless în localitate
- Realizare plan cadastral intravilan actualizat
- Informarea şi consultarea cetăţenilor şi implicarea în actul decizional
- Conştientizarea cetăţenilor în gestionarea deşeurilor, protecţiei mediului şi spiritului civic
- Conştientizare permanentă asupra problemelor de mediu
- Realizarea de canale de fugă şi dig de apărare pentru protecţia locuinţelor, puţurilor de apă şi staţiei de epurare
- Ecologizarea Lacului Valea Fagilor
- Împădurire 21 ha zone degradate Valea Puţu Popii
- Renaturare zone umede din Lunca Dunării

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu